Szkolenia i egzaminy AWS finansowane ze środków KFSCo to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Co może być sfinansowane ze środków KFS?
 
Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być sfinansowane m.in:

Jakie szkolenia mogą być zrealizowane w ramach środków z KFS?

Wszystkie szkolenia z oferty CloudTeam mogą być realizowane w ramach środków z KFS, w szczególności szkolenia AWS. 

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami AWS  lub skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Kto może skorzystać ze wsparcia KFS?

Pracodawca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. O dofinansowanie nie mogą starać się jednoosobowe działalności gospodarcze jeżeli nie zatrudniają żadnego pracownika.

Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika o których mowa w art. 2 ust 1 pkt. 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jaki może być maksymalny poziom wsparcia dla pracodawcy?
 
Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. 
 
Mikroprzedsiębiorstwa: 
100% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 
Pozostałe przedsiębiorstwa:
80% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Środki KFS przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Procedura

WYBIERZ SZKOLENIE
Wyszukaj w naszym katalogu szkolenie AWS, które Cię interesuje.

Katalog szkoleń
ZNAJDŹ URZĄD
Pracodawca aby skorzystać z pomocy finansowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zobowiązany jest do złożenia wniosku w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.

Znajdź właściwy Urząd Pracy dla swojego przedsięborstwa
ZŁÓŻ WNIOSEK
Terminy naboru wniosków ogłaszane są na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie właściwego Urzędu.
CZEKAJ NA DECYZJĘ URZĘDU
Wnioski są rozpatrywane w terminie do 30 dni. 
PODPISZ UMOWĘ Z URZĘDEM
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt
Katalog szkoleń AWS
Certyfikacja AWS

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: